img

Quản lý rủi ro dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý rủi ro dự án, tạm dịch từ project risk management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý nhân sự dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý nhân sự dự án, tạm dịch từ project human resource management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý chất lượng dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý chất lượng dự án, tạm dịch từ project quality management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý chi phí dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý chi phí dự án, tạm dịch từ project cost management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Các bước đăng ký thi PMP® nhanh nhất!

Bạn đang luyện thi PMP® và chuẩn bị đăng ký hồ sơ thi PMP®? Bạn đang cần biết các bước chi tiết để chuẩn bị hồ sơ?
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý thời gian dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý thời gian dự án, tạm dịch từ project time management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý phạm vi dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý phạm vi dự án, tạm dịch từ project scope management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) là tiêu chuẩn quản lý dự án của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) là tài liệu tham khảo cho tất cả các kỳ thi chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp của
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Luyện thi PMP® cấp tốc hiệu quả không?

Chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp PMP® (tạm dịch từ tiếng Anh: Project Management Professional, viết tắt là PMP®) đã không xa lạ với các nhà quản lý dự án Việt Nam.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Năng lực của nhà quản lý dự án theo tiêu chuẩn A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

PMBOK® Guide là bộ kiến thức quản lý dự án, bao gồm 5 nhóm quy trình (Khởi Tạo, Lập Kế Hoạch, Thực Thi, Kiểm Tra và Giám Sát, Kết Thúc) và 10 lĩnh vực kiến thức
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more