img

PDU là gì? Tại sao các PMP® cần 35 PDUs và 60 PDUs?

PDU viết tắt của Professional Development Unit tạm dịch tiếng Việt là Đơn Vị Phát Triển Chuyên Nghiệp luôn được các bạn chuẩn bị thi và các bạn đã có các chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp (ví dụ như chứng chỉ PMP®) quan tâm.
12:17am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Trò chơi quản lý dự án

Bạn đã bao giờ quản lý ngân sách dự án và các thay đổi ngân sách trong quá trình thực thi dự án? Stevbros mời bạn chơi một game quản lý ngân sách của Robc nhé
12:17am on Wednesday 04th October 2017
View more
img

Project Baseline - thành phần quan trọng nhất để quản lý dự án

Thành phần quan trọng nhất khi lập kế hoạch dự án cần quan tâm đầu tiên và là cơ sở để kiểm soát dự án trong suốt quá trình thực thi, kiểm tra, giám sát và đóng dự án là: đường cơ sở dự án.
12:17am on Wednesday 04th October 2017
View more